ZAPRASZAMY NA POWIATOWY TURNIEJ SPORTOWO-OBRONNY

Dyrekcja ZSR w Prudniku zaprasza drużyny ze szkół podstawowych do udziału w „ Turnieju strzelecko -obronnym” , który odbywa się pod patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty  w dniu 29 września 2022 roku godz. 9:00  w budynku ZSR przy ul. Kościuszki 55.

Program turnieju:

9:00 przywitanie gości, otwarcie zawodów,

9:15 losowanie kolejności startów poszczególnych drużyn,

9:30-12:30 zawody,

13:00 zakończenie zawodów, rozdanie nagród.

W zawodach mogą uczestniczyć czteroosobowe zespoły klas VIII szkół podstawowych. Zespołowi towarzyszy pełnoletni opiekun, który nie bierze udziału w konkurencjach. Uczniów obowiązuje strój sportowy. Konkurencje zawodów: strzelanie bezogniowe    z karabinka pneumatycznego, rzut granatem treningowym do celu, tor sprawnościowy, quiz z przepisów ruchu drogowego(przygotowany przez funkcjonariuszy KPP w Prudniku).

Szkoła może zgłosić do udziału w zawodach tylko jedną drużynę.

Rejestracja drużyn do dnia 27.09.2022r. na nr telefonu szkoły lub 668186946.

Regulamin

 Turnieju Sportowo-Obronnego dla klas VIII szkół podstawowych

29.09.2022r. godz. 9:00

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Komisja Sędziowska

– Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu

– Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Prudniku

– Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Prudniku

a) Kierownik strzelania

b)Protokolant

Sędziami nie mogą być nauczyciele szkół biorących udział w eliminacjach.

 • Uczestnicy:
  • w zawodach uczestniczą czteroosobowe zespoły klas VIII szkół podstawowych. Zespołowi towarzyszy pełnoletni opiekun, który nie bierze udziału w konkurencjach. Uczniów obowiązuje strój sportowy.
  • szkoła może zgłosić do udziału w zawodach tylko jedną drużynę ze szkoły podstawowej.

Opiekunowie odpowiadają za znajomość przez członków zespołów:

– Regulaminu i szczegółowego programu zawodów;

– Zasad i warunków bezpieczeństwa w czasie zawodów.

Nieprzestrzeganie zasad dotyczących ubioru określonego w regulaminie może spowodować dyskwalifikację zespołu.

 • Uzgodnienie organizacyjne:

Losowanie numerów startowych zespołów odbywa się podczas odprawy technicznej, która odbędzie się po przywitaniu. Organizator zastrzega sobie prawo wylosowania numerów startowych dla zespołów, w przypadku nieobecności ich reprezentantów na odprawie technicznej.

PRZEBIEG ZAWODÓW

 1. Strzelanie bezogniowe z karabinka pneumatycznego.
 2. Rzut granatem treningowym – do celu.
 3. Tor sprawnościowy
 4. Quiz z przepisów ruchu drogowego (najpierw funkcjonariusze policji zaprezentują informacje na dany temat).

OPIS KONKURENCJI

 1. STRZELANIE BEZOGNIOWE Z KARABINKA PNEUMATYCZNEGO

Szczegółowe przedstawienie wykonywanych zadań, zasad bezpieczeństwa podczas strzelania oraz obowiązujące komendy zostaną omówione podczas instruktażu na strzelnicy.

Po przybyciu na oś strzelecką drużyna ustawia się w miejscu wyznaczonym przez kierownika strzelania. Wszystkie następne czynności wykonuje się JEDYNIE na komendę kierownika strzelania.

Zasadnicze strzelanie jest poprzedzone strzelaniem próbnym 3 nabojami. Następnie zawodnicy wykonują strzelanie konkursowe ( na punkty) bez możliwości sprawdzenia swoich wyników. Po strzelaniu, wszystkie tarcze ( opisane  imieniem i nazwiskiem) są dostarczane do komisji sędziowskiej.

WARUNKI STRZELANIA:

 • CEL: tarcza strzelecka;
 • ODLEGŁOŚĆ: 10 m;
 • CZAS: strzelanie próbne – 3 min., strzelanie oceniane 5 min.;
 • LICZBA STRZAŁÓW: 3 szt. próbne i 5 szt. oceniane;
 • POSTAWA: stojąca.

Strzelają wszyscy członkowie zespołu. 2.

2. RZUT GRANATEM DO CELU:

Przebieg konkurencji:

Każdy zawodnik wykonuje po 3 rzuty, poprzedzone rzutem próbnym, z którego można zrezygnować.

Rzuty wykonywane są z odległości 20 m (dziewczęta 17 m) mierzonej od linii rzutu do środka prostokąta granatem RG -42 bez zapalnika, w pozycji stojącej do prostokąta 5×2 m z wykreślonym centralnie w nim prostokątem 2×1 m.

Upadek granatu na linii granicznej prostokąta zaliczany jest jako trafienie w cel wyżej punktowany.

Do punktacji wlicza się wyniki każdego zawodnika, za każde celne trafienie przyznaje się odpowiednio: 2×1 m – 3 punkty, 5×2 m – 1 punkt.

3.TOR SPRAWNOŚCIOWY

Sposób przeprowadzenia: na komendę „Gotów” pierwszy zawodnik drużyny przyjmuje na materacu przed drabinkami pozycję leżącą tyłem (stopy zaczepione o dolny szczebel), wyprostowanymi ramionami trzyma piłkę lekarską (2 kg) leżącą za głową. Na sygnał zawodnik wykonuje:

 • 5 skłonów  (dziewczęta  3 skłony)  w  przód  z  dotknięciem  piłką  dolnego  szczebla

     drabinki i 5 powrotów do pozycji wyjściowej;

 • bieg zygzakiem (koperta) – trzy razy chłopcy i dwa razy dziewczęta – z obiegnięciem w końcowej fazie chorągiewki. W przypadku przewrócenia chorągiewki zawodnik stawia ją na swoim miejscu i powtarza bieg od wcześniejszej chorągiewki;
 • skok tygrysi przez piłkę lekarską ułożoną na materacu (miejsce odbicia przed materacem;
 • naprzemianstronne przeskoki obunóż wzdłuż ławeczki z piłką lekarską (minimum trzy przeskoki), położenie piłki przy chorągiewce;
 • obiegnięcie chorągiewki, powrót najkrótszą drogą na linię startu i dotknięcie kolejnego zawodnika drużyny, będącego w gotowości do rozpoczęcia pierwszego ćwiczenia, który bez dodatkowych komend je rozpoczyna.

Uwaga:

 • Drużyna kończy bieg w momencie powrotu na linię startu ostatniego zawodnika.
 • Test prowadzi się w linii prostej lub na obwodzie sali (placu).
 • Odległość od linii startu do chorągiewki50 m lub mniejsza dostosowana do wymiarów obiektu sportowego.
 • W trakcie pokonywania testu zawodnicy na uwagę sędziego powtarzają dany element, aż do poprawnego wykonania.

KLASYFIKACJA GENERALNA

1.Komisja Sędziowska odpowiada za właściwy przebieg poszczególnych konkurencji rozgrywanych podczas zawodów oraz rzetelną ocenę osiąganych wyników.

2. Nieukończenie którejkolwiek z konkurencji przez chociaż jednego z zawodników zespołu powoduje przesunięcie danej drużyny na ostatnie miejsce w danej konkurencji.

3. Za końcowy wynik zespołu w klasyfikacji generalnej uważa się sumę punktów uzyskanych przez zespół za zajęte miejsca we wszystkich konkurencjach zawodów:

 • za zajęcie I miejsca w danej konkurencji zespół otrzymuje następującą punktację: liczba startujących drużyn + (plus) 1;
 • za zajęcie II miejsca w danej konkurencji zespół otrzymuje następującą punktację: liczba startujących drużyn;
 • za zajęcie III miejsca w danej konkurencji zespół otrzymuje następującą punktację: liczba startujących drużyn – (minus) 1;
 • za zajęcie IV miejsca w danej konkurencji zespół otrzymuje następującą punktację: liczba startujących drużyn – (minus) 2;
 • za zajęcie V miejsca w danej konkurencji zespół otrzymuje następującą punktację: liczba startujących drużyn – (minus) 3;
 • za zajęcie VI miejsca w danej konkurencji zespół otrzymuje następującą punktację: liczba startujących drużyn – (minus) 4.